Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Vzgojni načrt

Priloge k vzgojnemu načrtu:

Knjižnični red

1. ČLANSTVO
•    Vsak učenec in delavec naše šole je član – uporabnik šolske knjižnice.
•    Članarine ni.
2. ČAS ODPRTOSTI KNJIŽNICE
•     Šolska knjižnica je za izposojo odprta v skladu z urnikom, ki se določi ob začetku šolskega leta in se objavi v šolski publikaciji, na šolski spletni strani in na vratih knjižnice. Kadar v knjižnici poteka pouk, je za druge uporabnike zaprta.

3. IZPOSOJA  KNJIŽNIČNEGA GRADIVA  IN   IZPOSOJEVALNI  ROKI
•    Šolska knjižnica zbira, obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja knjige, CD, CD-rome, DVD, časnike in revije.
•   Uporabniki si lahko izposojajo knjige na dom. Knjige informacijske–referenčne zbirke: enciklopedije, leksikoni in slovarji se načeloma ne izposojajo na dom.
Ostalo knjižnično gradivo (CD, CD-romi, DVD,  časniki in revije) je  namenjeno izposoji in uporabi pri pouku in se uporabnikom izposoja na dom le izjemoma.
•    Uporabnik šolske knjižnice si lahko naenkrat izposodi največ 5 enot knjižničnega gradiva, razen v izjemnih primerih (referati, seminarske in raziskovalne naloge, projekti). Na enoti Ledine si lahko uporabniki naenkrat izposodijo največ 3 knjige.
•    Izposojevalni rok za knjige je 14 dni,  možno je podaljšanje, če knjiga ni že rezervirana. Možne so rezervacije gradiva.
IZPOSOJENO  KNJIŽNIČNO GRADIVO SE VRAČA V SKLADU Z IZPOSOJEVALNIMI ROKI ZARADI ZAGOTAVLJANJA DOSTOPA DO GRADIV VSEM UČENCEM ŠOLE!
•    Zamudnike obveščata  in opozarjata knjižničarki v sodelovanju z  razredniki in učitelji.
Če učenec  kljub opozorilom ne vrne izposojenih knjig, se obvesti starše. V kolikor se kljub vsem opozorilom gradivo ne vrne v knjižnico, se uporabniku zadrži nadaljnja izposoja.

4. ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
•    Do  knjižničnega gradiva ima vsak uporabnik  odgovoren odnos. Vsak uporabnik si namreč želi izposoditi  nepoškodovano in čisto knjižnično gradivo.
•    Poškodovano, uničeno ali izgubljeno knjižnično gradivo se nadomesti z novim ali po vsebini enakovrednim gradivom. Če to ni mogoče, se plača protivrednost gradiva.

5. OBNAŠANJE V PROSTORIH  ŠOLSKE KNJIŽNICE
• Učenci  vstopajo v šolsko knjižnico v copatih in pustijo svoje šolske torbe pod vitrinami v vhodnem hodniku.
•    Knjige oziroma knjižnično gradivo, ki ga uporabnik vrača, odloži na knjižnični pult.
•    Uporabnik v miru in tišini  poišče knjige in knjižnično gradivo, ki si ga želi izposoditi.  Pri iskanju si lahko pomaga z računalnikom ali pa vpraša za pomoč in nasvet knjižničarko.
•    Knjige oziroma knjižnično gradivo, ki si ga uporabnik želi izposoditi, odda knjižničarki, da ga računalniško izposodi. Iz šolske knjižnice ni dovoljeno odnašanje  knjižničnega gradiva brez izposoje!

•    Za izposojeno gradivo je odgovoren vsak uporabnik sam, zato naj ga ne posoja drugim.       •    Uporabniki v šolski knjižnici in čitalnici-multimediji v miru in tišini prebirajo knjige, časnike in revije, iščejo in si izposojajo knjižnična gradiva za šolsko delo in prosti čas, pišejo domače naloge in referate, se učijo, si ogledajo razstave, se pripravljajo na različna tekmovanja in kvize znanja, rešujejo knjižne uganke…
•    V  šolski knjižnici na centralni šoli je  uporabnikom na razpolago tudi računalnik z dostopom do interneta, ki je namenjen:
– iskanju gradiva po računalniškem katalogu šolske knjižnice,
– iskanju informacij po vzajemnem slovenskem katalogu COBISS/OPAC,
– iskanju informacij na spletu za pripravo referatov, seminarskih in raziskovalnih nalog ter projektov,
– dejavnostim, ki so v skladu s šolskim delom.
Pri računalniku ni dovoljeno:
– brisanje nameščenih programov,
– nameščanje programov,
– uničevanje računalniške strojne opreme.
NEUPOŠTEVANJE TEH  DOGOVOROV ONEMOGOČA NADALJNJO UPORABO RAČUNALNIKA!

KNJIŽNIČNA  PRAVILA  NA  PLAKATU  V  ŠOLSKI   KNJIŽNICI :
KAJ V KNJIŽNICI  DELAM?
–    Si izposojam knjige in jih pravočasno vračam.
–    Berem knjige in revije.
–    Pišem domače naloge.
–    Se učim.
–    Se pogovarjam potihoma, da ne motim ostalih v knjižnici.
–    Iščem gradiva za referate, raziskovalne naloge in projekte.
–    Uporabljam računalnik za šolsko delo.

ČESA V KNJIŽNICI NE POČNEM?
–    Ne kričim!
–    Se ne lovim!
–    Se ne skrivam!
–    Ne premeščam knjig med policami!
–    Ne uničujem knjig in knjižnične opreme!
–    Ne uporabljam grdih besed!
–    Ne jem in ne pijem!
–    Ne uporabljam mobilnega telefona in drugih elektronskih naprav!

KDOR NE UPOŠTEVA KNJIŽNIČNIH PRAVIL OBNAŠANJA,  ZAPUSTI  ŠOLSKO KNJIŽNICO.
KRŠENJE KNJIŽNIČNEGA REDA SE OBRAVNAVA V SKLADU S PRAVILI ŠOLSKEGA REDA.
ČE PA SE BOMO PRAVIL DRŽALI,  BO KNJIŽNICA BRALNO, UČNO, INFORMACIJSKO IN DRUŽABNO SREDIŠČE ŠOLE, KJER SE BOMO VSI DOBRO POČUTILI!

Pravila šolskega reda v prostorih za tehnični pouk

1.    Učenci mirno čakajo na učitelja na klopeh v pritličju pri vratih na razredno stopnjo (pred stopnicami).
2.    Vsaka skupina vstopa v učilnico samo v spremstvu svojega učitelja.
3.    Kljub odklenjeni učilnici tehnike je samovoljen vstop prepovedan.
4.    Vstop v prostore za tehnični pouk je dovoljen samo v šolskih copatih.
5.    V učilnici je strogo prepovedano namerno uničevanje pohištva, strojev in pripomočkov (pisanje po njih, vrezovanje, lepljenje žvečilnega gumija…).
6.    V času odmora med blok urami se učenci ravnajo po navodilih učitelja. Če je učitelj prisoten, učenci lahko nadaljujejo z delom, sicer ga počakajo pred prostorom za tehnični pouk. Ta odmor je namenjen za oddih (WC, da se odžejaš,…).
7.    Prepovedan je vstop v delovni prostor vzdrževalcev šole, učiteljev kabinet in skladišče, razen če ti dovoli delavec šole.
8.    V delavnico s stroji je učencem dovoljen vstop samo z dovoljenjem svojega učitelja oz. v spremstvu svojega učitelja.
9.    Uporaba kateregakoli stroja (v delavnici ali v učilnici) je dovoljena samo z  dovoljenjem in v prisotnosti učitelja.
10.     Ob stroju sta lahko samo učenec, ki stroj uporablja, in učitelj. Ostali učenci v varni oddaljenosti mirno čakajo, da pridejo na vrsto.
11.     Orodje in ostalo opremo sme iz omar jemati samo učitelj.
12.     Stroj sme uporabljati učenec, ki je poučen o uporabi stroja in ustrezno zaščiten (zaščitni predpasnik, zaščitna očala, rokavice, speti dolgi lasje, oprijeta obleka, odstranjeni  moteči predmeti s telesa,  npr. obeski za ključe, ključi, nakit ..).
13.    Če so lasje zelo dolgi ni dovolj, da so speti v čop, temveč v figo. Če je potrebno, so dodatno speti še z lasnimi sponkami.
14.     O vsaki nastali poškodbi na pohištvu, strojih in ostali opremi učenci takoj obvestijo učitelja.
15.     Ob zaključku učne ure morajo učenci po potrebi pospraviti orodje, omesti in očistiti stroje ter delovne mize in pomesti učilnico.
16.     Učilnico lahko učenci zapustijo samo z dovoljenjem učitelja (uporaba WC-ja, prinašanje malice in ob zaključku ure).
17.    Kršitev hišnega reda se bo kaznovala po Pravilih šolskega reda.

Pravila šolskega reda v učilnici gospodinjstva

1.    Vsaka skupina vstopa v učilnico le v spremstvu svojega učitelja.
2.    Vstop v prostor je dovoljen samo v šolskih copatih.
3.    Učenci med čakanjem pred učilnico gospodinjstva ne smejo motiti pouka v učilnicah razredne stopnje niti se zadrževati pred njihovimi garderobami. Učitelja počakajo na hodniku pred jedilnico.
4.    V učilnici je strogo prepovedano uničevanje pohištva, aparatov in pripomočkov.
5.    V delovni prostor – kuhinjo je učencem dovoljen vstop samo v spremstvu svojega učitelja gospodinjstva.
6.    V delovnem prostoru – kuhinji se učenci morajo držati dogovorjenih pravil varnega dela.
7.    Po  zaključku učne ure morajo delovni prostor  zapustiti čist in urejen.
8.    Prostor lahko učenci zapustijo le z dovoljenjem učitelja.

Pravila šolskega reda v računalniški učilnici

1. Pri uporabi strojne opreme v računalniški učilnici so zaželene čiste roke.
2. V ta prostor ne prinašamo hrane in pijače.
3. V računalniški učilnici se učenci ne zadržujejo sami, brez nadzora učitelja.
4. Učenci uporabljajo opremo le po navodilih učitelja.
5. Učenci ne nameščajo programov in podatkov iz spletnih strežnikov in drugih nosilcev podatkov (zgoščenk, USB ključkov, …) brez dovoljenja učitelja.
6. Uporabniki ravnajo z opremo skrbno in pazijo, da se ne poškoduje.
Ob namernih poškodbah opreme ali poškodbah opreme zaradi neprimernega obnašanja učenca plačajo starši nakup nove opreme po veljavnem ceniku.

Pravila šolskega reda in obnašanja v jedilnici

1.    Učenci imajo možnost prejemanja kosil po predhodnem naročilu.
2.    Čas kosila je od 11.30 do 14.15 ure.
3.    V jedilnico smejo vstopiti le tisti učenci, ki so naročeni na kosilo. Kosilo prevzamejo ob prijavi s ključkom. V kolikor ključek pozabijo, dobijo na računovodstvu nadomestni bon. Če pa ključek izgubijo,  morajo kupiti novega.
4.    Pijača v jedilnici je na razpolago samo naročnikom kosil.
5.    Učenci podaljšanega bivanja prihajajo na kosilo v spremstvu učiteljic. Vsi učenci počakajo pred jedilnico, dokler jim dežurni učitelj ne dovoli vstopiti.  Prednost imajo tisti učenci, ki imajo pouk do vključno sedme oz. osme šolske ure.
6.    Učenci v jedilnico vstopajo preobuti v šolske copate in brez šolske torbice, ki jo pred tem odložijo v omarico.
7.    Med čakanjem se učenci ne prerivajo, ne kričijo ali kako drugače motijo ostale, ki so že na kosilu. Prav tako se učenci kulturno obnašajo tudi v jedilnici. Pazijo na šolsko lastnino in ne uničujejo jedilnega pribora, miz, stolov. Za seboj pospravijo in mirno zapustijo jedilnico.
8.    Iz jedilnice ni dovoljeno odnašati pijače.
9.    Popoldansko malico dvignejo učenci podaljšanega bivanja za celo skupino.
10.    V primeru  da pride do kršitve hišnega reda in pravil obnašanja v jedilnici, učenca najprej opozorimo in obvestimo razrednika. Če se situacija ponovi, razrednik pokliče učenca skupaj s starši na razgovor. Naslednji korak je ukinitev kosila na šoli.
11.    Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej do 14.00 ure na telefonsko številko 335 81 09 ali po elektronskem naslovu racunovodstvo-osngmstr@guest.arnes.si. Zaradi bolezni oz. izrednih okoliščin pa lahko šolsko prehrano odjavite tudi na dan odsotnosti do 8.00 ure. Za subvencionirane obroke, ki niso odjavljeni oz. niso pravočasno odjavljeni, krije stroške starš/plačnik.

Pravila šolskega reda v športni dvorani

1.   Prihod v športno dvorano:
•    predmetna stopnja po hodniku v prvem nadstropju
•    razredna stopnja po hodniku v pritličju
2.    Šolske torbe morajo učenci pustiti v svojih garderobnih omaricah. S seboj prinesejo samo športno opremo.
3.    Vstop v športno dvorano je v šolskih copatih ali čistih telovadnih copatih, ki se uporabljajo samo v notranjih prostorih. V slačilnicah se učenci pripravijo na pouk (oblečejo športno opremo). Ko odidejo iz slačilnice, ugasnejo luči in zaprejo vrata. Vredne predmete (denar, mobilne telefone …) prinesejo s seboj v telovadnico in odložijo na dogovorjeno mesto. Za stvari, ki ostanejo v športni dvorani, odgovarjajo učenci sami.
4.    Po hodniku učenci ne tekajo in ne prižigajo luči. V WC-jih skrbijo za čistočo in po uporabi ugasnejo luč in zaprejo vrata.
5.    V dvorano ne prinašajo hrane in pijače.
6.    V športni dvorani in na zunanjem igrišču NI DOVOLJENO uporabljati športne opreme in ostalih športnih rekvizitov brez prisotnosti učitelja.

Dežurstvo učencev na OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica

  1. Dežurstvo učencev se začne ob 8.10 uri in se zaključi ob 12.00 uri. V primeru, da ima dežurni učenec preduro, se njegovo dežurstvo prične ob 8.20 in zaključi ob 12.00. V kolikor se dežurstvo podaljša, se seznani učitelja, ki ju ima na urniku. Učitelja seznani delavec šole, pri katerem dežurna učenca opravljata delo.
  2. Dežurstvo opravljata dva učenca dnevno. Od septembra do konca januarja dežurata učenca iz devetega razreda. Od februarja do konca junija dežurata učenca iz osmega razreda. Dežurna učenca sta iz istega oddelka.
  3. Prostor za dežurne učence je v prvem nadstropju. Namenjen je izključno učencem, ki opravljajo naloge dežurnih učencev.
  4. Seznam dežurnih učencev pripravi socialna delavka v dogovoru z razrednikom. Seznam dežurnih učencev visi v vitrini na hodniku v prvem nadstropju in v matični učilnici oddelka , ki dežura. Razrednik dežurstvo vpiše v e-asistenta. Ob napovedanem spraševanju in kontrolni nalogi, sta učenca prisotna pri pouku in nadaljujeta dežurstvo po končani uri.
  5. Ob naravoslovnih, kulturnih, športnih dnevih, dežurajo učenci, ki teh dejavnosti nimajo.
  6. Dežurna učenca se pred začetkom dežurstva vpišeta v zvezek dežurnih učencev pri socialni delavki, razen v primeru njene odsotnosti, ko ju mapa čaka na računovodstvu. Ob koncu dežurstva prideta vanj vpisati naloge, ki sta jih opravila v času dežurstva.
  7. Če dežurni učenec ne upošteva šolskih pravil, preneha z dežurstvom in v tekočem šolskem letu ne dežura več. (zapuščanje šolskega okoliša, telefoni,..)
  8. Naloge dežurnega učenca:

a) Dežurna učenca v zbornico prineseta pijačo iz kuhinje.

b) Vsako uro obhodita hodnike, stranišča in poskrbita, da so ugasnjene luči, zaprta voda v straniščih in okna na hodnikih.

c) Če so med poukom posamezni učenci oz. drugi tuji obiskovalci na hodniku, obvestita dežurna učenca šolsko svetovalno službo ali tajništvo.

d) Dajeta pojasnila staršem in drugim odraslim, ki pridejo v šolo.

e) Poskrbita za urejen videz šole in še posebej prostora, ki je namenjen za dežurne učence.

Pomagata hišnikom, knjižničarki, svetovalni službi, tajnici in ostalim delavcem šole pri različnih opravilih in opravita vse naloge po naročilu delavcev šole.

f) Okrožnice nosi po razredih vedno samo en dežurni učenec.

g)Drugo šolsko uro razdelita liste za malico.

h) Po malici počistita jedilnico.

Dostopnost