Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Status učenca

Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (UL RS št. 46/16) učiteljski zbor OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica sprejme

PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI
na OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem pravilnikom se na Osnovni šoli Milojke Štrukelj (v nadaljevanju: šola) urejajo pravice in obveznosti učencev športnikov in mladih umetnikov.

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA

2. člen

Status učenca perspektivnega športnika si lahko pridobi učenec:
•    ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi;
•    tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez;
•    izpolnjuje pogoje, navedene v 3. členu tega pravilnika.

Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec:
•    ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti;
•    izpolnjuje pogoje, navedene v 3. členu tega pravilnika.

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec:
•    ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti;
•    izpolnjuje pogoje, navedene v 3. členu tega pravilnika.

Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec:
•    ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti;
•    izpolnjuje pogoje, navedene v 3. členu tega pravilnika.

3. člen

Dodatni pogoji za pridobitev in ohranjanje statusa športnika oziroma mladega umetnika:
•    za status lahko zaprosijo učenci tretjega triletja – izjemoma prej;
•    učenec
–    ima primeren odnos do dela pri vseh šolskih dejavnostih;
–    je brez negativnih ocen ob koncu ocenjevalnih obdobij;
–    sodeluje pri pouku;
–    opravlja domače naloge in naloge pri pouku;
–    zastopa matično šolo na šolskih športnih tekmovanjih (iz katerekoli športne panoge ter ne glede ali je tekmovanje v času pouka ali izven) in drugih prireditvah;
–    ne neopravičeno izostaja od pouka;
–    ne krši pravil šolskega reda.

III. POSTOPKI ZA PRIDOBITEV oz. PODALJŠANJE STATUSA IN TRAJANJE

4. člen

Za pridobitev in podaljšanje statusov, navedenih v 2. členu tega pravilnika, pisno zaprosijo starši ali zakoniti zastopnik (v nadaljevanju: starši) učenca.

Pisno prošnjo morajo starši oddati na tajništvo šole najkasneje do 20. septembra tekočega šolskega leta.

K vlogi je potrebno priložiti ustrezno dokumentacijo:

Za status učenca perspektivnega/vrhunskega mladega umetnika:
•    priporočilo učitelja oz. mentorja, v katerem morajo biti navedena učenčeva udeležba in dosežki na državnih tekmovanjih s področja umetnosti;

Za status učenca perspektivnega/vrhunskega športnika:
•    potrdilo o registraciji pri nacionalni panožni športni zvezi in potrdilo, da tekmuje v uradnih tekmovanjih te športnih zveze;
•    potrdilo kluba in trenerja, da aktivno tekmuje na tem nivoju ter podatki o dosežkih in časovnem tedenskem razporedu treningov, priprav in razporedu tekmovanj;
•    dokazila o vrhunskih dosežkih na mednarodni ravni.

5. člen

Statuse iz 2. člena tega pravilnika dodeli šola, na kateri je učenec vpisan, če so izpolnjeni vsi pogoji in po postopku, določenim s tem pravilnikom.

O dodelitvi statusa odloča ravnatelj s sklepom. Pred odločitvijo si pridobi mnenje učiteljskega zbora.

6. člen

Šola dodeli učencu status za eno šolsko leto, lahko pa tudi za določen čas v šolskem letu.

Status se učencu dodeli v mesecu oktobru tekočega šolskega leta. Izjemoma se lahko učencu podeli status med šolskim letom, če izpolnjuje pogoje ali pa ga je zaradi uspehov mogoče razvrstiti v višji razred.

7. člen

Izpolnjevanje pogojev za dodelitev ali podaljšanje statusa preveri ravnatelj skupaj s strokovnimi delavci šole. Šola lahko status dodeli ali pa izda sklep o njegovem mirovanju oz. prenehanju.

III. PRILAGAJANJE OBVEZNOSTI

8. člen

Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.

9. člen

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti se sklene v osmih dneh po pridobitvi statusa in začne veljati, ko ga podpišejo vsaj eden od staršev učenca, učenec in ravnatelj, ter velja eno šolsko leto.
Postopke podpisovanja dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti s starši učenca in učencem vodi razrednik.

10. člen

Z dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti se določijo medsebojne pravice in obveznosti, povezane s statusom, v skladu s temi Pravili in drugimi predpisi. Pravice in obveznosti oziroma prilagoditve šolskih obveznosti, ki izhajajo iz statusa, določi učiteljski zbor.
Prilagodijo se zlasti:
•    obdobje obvezne navzočnosti pri pouku,
•    obveznosti učenca pri pouku in drugih delih izobraževalnega programa,
•    načini in roki za ocenjevanje znanja oz. izpolnjevanje drugih obveznosti,
•    druge medsebojne pravice in obveznosti,
•    veljavnost in trajanje dogovora.

11. člen

Navzočnost učenca pri pouku

Učenec redno obiskuje pouk in vse druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti po letnem delovnem načrtu šole.
Če učenčeva vzporedna dejavnost poteka istočasno kot pouk (tekmovanja, treningi za ta tekmovanja), morajo starši vsaj tri dni prej najaviti učenčevo odsotnost in jo opravičiti v petih dneh po vrnitvi v šolo.

12. člen

Načini in roki za ocenjevanje znanja učenca

Število ocen pri vsakem predmetu določa 6. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli.

•    Učenec se je dolžan sam dogovoriti z učiteljem o terminu ocenjevanja. Ustne ocene pridobi najmanj 14 dni pred koncem vsakega ocenjevalnega obdobja. Po tem času ga učitelj lahko ustno oceni nenapovedano.
•    Roki pisnega ocenjevanja, ki so dogovorjeni v oddelku, veljajo tudi za učenca s statusom, razen če je na dan pisnega ocenjevanja opravičeno in napovedano odsoten (kot določa pravilnik) zaradi obveznosti, ki je povezana s statusom. V takem primeru lahko pisno ocenjevanje opravi individualno pri rednem pouku ali v času dopolnilnega ali dodatnega pouka, v dogovoru s posameznim učiteljem pa lahko tudi drugače.
•    Učenec ima možnost dodatnega posvetovanja z učiteljem v času dopolnilnega pouka.

13. člen

OBVEZNOSTI

Obveznosti učenca:
•    vestno opravlja vse svoje šolske obveznosti  (piše domače naloge, prinaša šolske potrebščine, opremo za pouk športa) in kaže pozitiven odnos do šolskega in domačega dela, učiteljev, sošolcev in drugih delavcev šole ter šolske imovine;
•     v primeru negativnih ocen oz. večjem padcu uspeha se je učenec dolžan skupaj s starši pogovoriti z učiteljem predmeta, razrednikom in šolsko svetovalno službo o načinu pomoči in času, ko bo manjkajoče znanje nadoknadil;
•    zaradi odsotnosti ali povečanega obsega tekmovanj se mora učenec sam dogovarjati z učiteljem za ustno ali pisno ocenjevanje znanja;
•    dodatno pomoč in razlago mora učenec poiskati sam, in sicer po dogovoru z učiteljem;
•    učenec se obveže, da zastopa šolo na šolskih, obšolskih dejavnostih in prireditvah ter tekmovanjih.

Obveznosti staršev oz. zakonitih skrbnikov:
•    redno spremljajo šolski uspeh ter vedenje svojega otroka;
•    se z otrokom udeležijo informativnega sestanka glede uveljavljanja statusa;
•    redno obiskujejo pogovorne ure pri razredniku, posameznih učiteljih in šolski svetovalni službi;
•    sodelujejo z učitelji v primeru poslabšanja učenčevega uspeha;
•    redno najavljajo in opravičujejo izostanke;
•    sporočati  razredniku o vseh spremembah (prekinitev treniranja, poškodba, sprememba kluba …).

Obveznosti razrednika:
•    v dnevniku označi, da je bil učencu dodeljen status, da mu miruje ali mu je bil odvzet;
•    obvešča učiteljski zbor o vseh dogajanjih v zvezi z učencem med šolskim letom;
•    obvešča ravnatelja in starše o kršitvah dogovora v zvezi s statusom.

Obveznosti učiteljev:
•    dogovarjanje z učencem glede časa ustnega in pisnega ocenjevanja v skladu z 12. členom tega pravilnika;
•    pomoč pri pripravi izvedbenega načrta ocenjevanja oz. individualni načrt dela v primeru poslabšanja uspeha ali povečane intenzivnosti vadbe;
•    nuditi učencu dodatno razlago (v času dopolnilnega pouka), če jo le-ta potrebuje.

IV. PRENEHANJE, MIROVANJE OZ. ODVZEM STATUSA

14. člen

Učencu lahko status preneha:
•    na zahtevo učenca ali njegovih staršev,
•    s potekom časa, za katerega mu je bil dodeljen,
•    če prenehajo razlogi, zaradi katerih mu je bil status dodeljen,
•    če ni več učenec šole, na kateri mu je bil status dodeljen,
•    če se mu status odvzame.

Učencu lahko status miruje zaradi bolezni, poškodbe ali drugih utemeljenih razlogov. Mirovanje statusa lahko pisno predlagajo razrednik, učiteljski zbor ali starši učenca.

Učencu se lahko status začasno ali trajno odvzame, če ne izpolnjuje obveznosti iz Dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti na predlog razrednika ali učiteljskega zbora.

15. člen

Sklep o prenehanju, mirovanju oz. odvzemu statusa izda ravnatelj v skladu z določili 14. člena tega pravilnika na osnovi mnenja učiteljskega zbora in razrednika.

V. VARSTVO PRAVIC

16. člen

Pritožbe v zvezi s statusom starši podajo pisno, priporočeno po pošti ali neposredno, ravnatelju. Le-ta najpozneje v treh dneh imenuje komisijo izmed članov pritožbene komisije OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica.
Pritožbena komisija odloči o pritožbi v 8 dneh po prejemu le-te. Odločitev komisije je dokončna.

VI. KONČNE DOLOČBE

18. člen

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti Osnovne šole Milojke Štrukelj Nova Gorica začnejo veljati 1. 9. 2017.
Ravnatelj:
Janez Kobe

 

Nova Gorica, 28. 8. 2017

Dostopnost