Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Organi zavoda

USTANOVITELJ

Ustanovitelj Osnovne šole Milojke Štrukelj je Mestna občina Nova Gorica.

ZAVOD UPRAVLJAJO

SVET ZAVODA

Šolo upravljata ravnatelj in svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga:

 • trije predstavniki ustanovitelja; Goran Vuković, Jernej Podgornik, Neža Ušaj,
 • pet predstavnikov šole; Mateja Bavčar, Tarin Turk Cink, Alenka Čelik, Tatjana Boscarol, Iris Kocijančič,
 • trije predstavniki staršev; Marjan Rupnik (1. triletje), Iztok Lisjak (2. triletje), Tina Perhavec (3. triletje).

Predsednica sveta zavoda je Tarin Turk Cink, namestnica je Alenka Čelik.

Svet zavoda opravlja naloge, ki so določene in zapisane v ZOFVI-ju in ustanovitvenem aktu šole, imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca kot drugostopenjski organ, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev in skupnost učencev ter opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Na sestankih SVETA ZAVODA bomo obravnavali naslednje naloge:

 • pregled in poročilo o opravljenem delu v šolskem letu 2022/23,
 • sprejem Letnega delovnega načrta za leto 2023/24,
 • poročilo inventurnih komisij,
 • sprejem letnega poročila za leto 2023,
 • finančni načrt za leto 2024,
 • ocena ravnateljevega dela,
 • razpis za ravnatelja in imenovanje ravnatelja,
 • redne naloge v zvezi z izvajanjem rednega in razširjenega programa osnovne šole.

SVET STARŠEV

Predsednica sveta staršev je ga. Petra Peršič Simčič.

Načrtujemo dva do tri sestanke SVETA STARŠEV, kjer bomo obravnavali:

 • pregled osnutkov uradnih dokumentov pred potrjevanjem na svetu zavoda,
 • vzgojno problematiko,
 • učno-vzgojne rezultate,
 • se sprotno seznanjali in dogovarjali o realizaciji LDN-ja z vsemi ključnimi nalogami,
 • sodelovanje pri pripravi razvojnega načrta šole,
 • doslednost pri izvajanju vzgojnega načrta.

Člani Sveta staršev se bodo poleg načrtovanih sestankov po potrebi sestajali tudi sami. S tem želimo uresničiti partnersko sodelovanje s starši pri reševanju vzgojno-izobraževalne problematike.

Predstavniki sveta staršev v šol. letu 2023/24 so:

Osnovna šola Milojke Štrukelj – POŠ Ledine

RazredPredstavnik
1. aJordan Humar
1. bTjaša Humar
1. cHelena Koron
2. aLucija Adamič Koršič
2. bYovan Urovski
2. cRomina Mišigoj
2. dMaja Velikonja
3. aMarjan Rupnik
3. bDragan Svjetlanović
3. cValentina Kodermac
3. dJasmina Jakomin
4. bHelena Jerman
4. dDušanka Tesić

Osnovna šola Milojke Štrukelj – matična šola

RazredPredstavnik
4. aKatarina Grmek
4. cMarko Lapanje
5. aTina Pahor
5. bMojca Koron
5. cIztok Lisjak
6. aAnita Makovec
6. bEmina Sukanović
6. cKristina Žnidaršič
6. dJasna Kovšca
7. aTjaša Skok
7. bMartina Hladnik
7. cBarbara Modrijan
7. dMišel Mitrovič
8. aJosipa Peretić
8. bPetra Peršič Simčič
8. cMaja Bobek
8. dLucija Sila
9. aJanuša Stibilj
9. bEva Potočnik
9. cMojca Detiček
9. dMartina Murovec

STROKOVNI ORGANI

STROKOVNI ORGANI ZAVODA so strokovni svet, učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

STROKOVNI SVET

Strokovni svet (Zakon o zavodih; 44. člen):

obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali pravilih zavoda, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda, daje svetu, direktorju in strokovnemu vodji mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda določene naloge.

Člani strokovnega sveta šole so vodje strokovnih aktivov, delavke šolske svetovalne službe, vodja šolske knjižnice, vodja šolske prehrane, pomočnici ravnatelja in ravnatelj.

STROKOVNI AKTIVI UČITELJEV

Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.

Strokovni aktiv šole obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega dela, obravnava pripombe staršev in učencev ter druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

VODJE STROKOVNIH AKTIVOV

 • 1. razred – Danjela Šinigoj
 • 2. razred – Ljubinka Popović
 • 3. razred – Nejka Podplatan
 • 4. razred –  Iris Mohorič
 • 5. razred – Teja Žerjal
 • podaljšano bivanje OŠ M. Štrukelj – Valentina Volk
 • podaljšano bivanje PŠ Ledine – Ivo Devetak
 • slovenščina – Barbara Markič Gerbec
 • glasbena umetnost/likovna umetnost/TIT – Tanja Batistič Poljšak
 • angleščina, italijanščina – Marina Rabzelj
 • geografija, zgodovina, DKE – Tanja Čutura
 • matematika, fizika – Hermina Ličen
 • kemija, naravoslovje, biologija, gospodinjstvo – Darja Kašček
 • šport – Peter Figelj
 • organizator informacijske dejavnosti – Suzana Harej
 • knjižnica  – Boža Peršič, Karmen Plesničar
 • šolska svetovalna služba – Irena Četina, Lilijana Sulič, Doris Lozej
 • pomočnici ravnatelja – Mojca Klinec, Teheira Leskovar Bolterstein
 • vodja šolske prehrane – Flavijana Brecelj
 • ravnatelj – Janez Kobe

UČITELJSKI ZBOR

Na sestankih učiteljskega zbora bomo obravnavali naslednje vsebine:

 • organizacija dela v šolskem letu 2023/24,
 • obravnava učnega uspeha in vzgojne problematike,
 • priprava na večje prireditve, tekmovanja, organizacija proslav itd.,
 • ocena dela čez celo šolsko leto,
 • naloge v zvezi z aktivnostmi Zdrave šole, Varne šole,
 • uspešnejše vključevanje otrok priseljencev v vzgojo in izobraževanje, vodenje za učenje,
 • preverjanje in ocenjevanje,
 • ugotavljanje kakovosti pouka,
 • analiza učnih načrtov,
 • ocenitev uresničevanja prioritet razvojnega načrta oziroma LDN-ja,
 • srečanja učiteljskega zbora (enkrat tedensko na centralni šoli, enkrat tedensko na    podružnični šoli).

ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR

Oddelčni učiteljski zbor se bo sestajal po potrebi, in sicer pri obravnavi aktualne problematike (strokovne, učne in vzgojne). Razrednik in sorazrednik (9. razred) oddelka bosta z oddelčnim učiteljskim zborom vsaj enkrat letno analizirala uresničevanje vzgojnega načrta šole in obravnavala tekočo učno-vzgojno problematiko.

KOLEGIJ RAVNATELJA

Za koordinacijo vzgojno-izobraževalnega dela, vodenja in poslovanja je na šoli oblikovan kolegij, ki ga sestavljajo ravnatelj in obe pomočnici. Kolegij se vsak ponedeljek sestaja z delavkami svetovalnih služb, ko se podrobno obravnava program dela za tekoči teden.

ORGANIZIRANOST UČENCEV

Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Oddelčne skupnosti učencev se povezujejo v šolski parlament.

Dostopnost